Handelsbetingelser

Handels-betingelser

 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Gittea patchwork, Dalumvej 38, 5250 Odense SV, netbutik: http://gittea-patchwork.dk CVR-nr. 32682561, herefter benævnt 'Gittea', såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Gittea, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

1. Leverancens omfang

På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via nettet.

Den fastlagte betaling for leverance gælder kun ved forsendelser til syd Danmark. Færøerne, Grønland og øvrigt udland er ikke omfattet. Hvis levering udenfor syd Danmark ønskes kontaktes Gittea for aftale.

 2. Leveringstidspunkt og transport

Gittea betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. Forsendelse af varer sker med Post Danmark.

Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted.

3. Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

4. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den tilsendte faktura, skal køber reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

5. Reklamationspligt ved fejl og mangler

For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Gittea indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Gittea har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre Gittea kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har beskadiget varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen.

6. Gittea's mangelansvar

Gittea`s mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Gittea kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 7.

7. Ansvarsbegrænsning

Gittea påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videreomfang, end hvad der følger af loven.

8. Produktansvar

Gittea er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

9. Pris og betaling

Med mindre andet aftales, leveres varerne betalt via PayPal eller bankoverførsel. Ved betaling via Paypal, sendes varer(ne) så snart ordrer er registreret.

Ved bankoverførsel sendes varer(ne) først når betaling er registreret på kontoen.

10. Fortrydelsesret

Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter gittea-patchwork.dk herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Gittea i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at tilbagelevere det købte i vores butik eller sende det med posten eller anden fragtfører til os.

Omkostninger i forbindelse med returnering af varer betales af køber.

Vores adresse er: Gittea patchwork, Dalumvej 38, 5250 Odense sv. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

11. Registrering af oplysninger

Når der bestilles varer på Gittea´s hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger)

Adresseinformation: Bruges til forsendelesformål i forbindelse med bestilling af varer.

Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.

Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner

Yderligere informationer (frivillige oplysninger)

Gittea videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender.

De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Når du køber hos Gittea registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.

 Alle aktiviteter hos Gittea registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)

Har du købt en vare hos Gittea har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Gittea, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til info@gittea.dk

Gittea patchwork | CVR: 32682561 | Dalumvej 38, 5250 Odense SV  | Tlf.: 27511644 | info@gittea.dk